1Nguyễn Thị Tuyết Sương Hiệu trưởng0367085982suonghttc@gmail.com
2Nguyễn Thị Minh ThuPhó hiệu trưởng0394144912thu80mgtc@gmail.com