TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Gmail

1

Trà Thị Mỹ Lệ

Tổ trưởng

0355729269

ktkc511@gmail.com

2

Nguyễn Thị Nguyên

Tổ Phó

0978912853

nguyenthinguyentc76@gmail.com