Hình ảnh trẻ các đội tham gia ngày hội bé yêu thể thao biểu diển qua sân khấu chào khán giả

Hình ảnh trẻ lớp mẫu giáo nhỡ B

Hình ảnh trẻ tham gia đá bòng mini (Độ tuổi 3 tuổi)

Hình ảnh trẻ lớp mẫu giáo lớn

Hình ảnh cô và trò lớp mẫu giáo lớn